Có 1 kết quả:

thanh phù

1/1

thanh phù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. một thứ bọ dưới nước
2. xâu tiền