Có 1 kết quả:

tĩnh nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người bé nhỏ thấp lùn.