Có 1 kết quả:

tĩnh thổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất im lặng, tiếng nhà Phật, chỉ cõi giải thoát.