Có 1 kết quả:

tĩnh đàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ lập nên để lễ bái. Đoạn trường tân thanh : » Đạo nhân phục trước tĩnh đàn «.