Có 1 kết quả:

tĩnh mịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hoàn toàn êm lặng, không một tiếng động.