Có 1 kết quả:

tĩnh túc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Im lặng và nghiêm chỉnh. Thơ Tản Đà: » Chư tiên ngồi quanh đã tĩnh túc «.