Có 1 kết quả:

tĩnh xá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi nhà yên lặng, để tu hành hoặc đọc sách.