Có 1 kết quả:

phi luân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không phải cách đối xử giữa con người.

Một số bài thơ có sử dụng