Có 1 kết quả:

phi chính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không ngay thẳng. Như: Bất chính.

Một số bài thơ có sử dụng