Có 1 kết quả:

phi pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái phép. Ngược lại với luật lệ quốc gia.

Một số bài thơ có sử dụng