Có 1 kết quả:

phi lễ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái với cách cư xử tốt đẹp.

Một số bài thơ có sử dụng