Có 1 kết quả:

phi ngữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói không căn cứ.