Có 1 kết quả:

kháo thiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhờ trời.