Có 1 kết quả:

diện giao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giao thiệp bề ngoài. Xã giao.

Một số bài thơ có sử dụng