Có 1 kết quả:

diện cụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái mặt nạ.