Có 1 kết quả:

diện tiền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trước mặt.

Một số bài thơ có sử dụng