Có 1 kết quả:

diện hữu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Diện bằng 面朋.