Có 1 kết quả:

diện cân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm khăn phủ mặt người chết — Ngày nay có nghĩa là cái khăn mặt, khăn rửa mặt.