Có 1 kết quả:

diện tòng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Theo ở ngoài mặt, còn trong lòng thì chống lại.

Một số bài thơ có sử dụng