Có 1 kết quả:

diện hội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gặp mặt. Cũng nói là Hội diện.