Có 1 kết quả:

diện bằng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bạn bè mặt ngoài, có tính cách xã giao — Cũng chỉ bạn bè giả dối, ngoài mặt thì tốt nhưng trong bụng thì xấu xa.