Có 1 kết quả:

diện tường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hướng mặt vào vách, chỉ người dốt nát, vô học, nhìn vào sách vở như nhìn vào vách.