Có 1 kết quả:

diện du

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nịnh hót trước mặt.