Có 1 kết quả:

diện dự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khen ngợi trước mặt.