Có 1 kết quả:

diện mạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt mày. Hình dáng mặt mũi.

Một số bài thơ có sử dụng