Có 1 kết quả:

diện cốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương mặt.