Có 1 kết quả:

diện tích

1/1

diện tích

giản thể

Từ điển phổ thông

diện tích