Có 1 kết quả:

cách tâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cải hóa tâm ý. Cảm hóa lòng người.

Một số bài thơ có sử dụng