Có 1 kết quả:

an bào

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Yên ngựa và áo bào, đồ của người đi trận.