Có 1 kết quả:

cúc y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại áo lễ của Hoàng hậu.