Có 1 kết quả:

cúc cung

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cúi mình làm lễ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cúi mình làm lễ — Chỉ sự hết lòng. Còn nói là Cúc cung tận tuỵ.

Một số bài thơ có sử dụng