Có 1 kết quả:

câu bị

1/1

câu bị

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái bễ lò rèn