Có 1 kết quả:

bàn lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái đai lớn. Cũng như Bàn đái 鞶帶.