Có 1 kết quả:

vi bố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Túi da áo vải. Chỉ người nghèo hèn.