Có 1 kết quả:

muội cáp

1/1

muội cáp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái bịt gối trong đồ mặc tế