Có 1 kết quả:

bộ xoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái túi da đựng tên ( để rút ra mà bắn ).