Có 1 kết quả:

thao lược

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép dùng binh. Tài dùng binh. Văn tế Vũ Tính và Ngô Tùng Châu: » Thao lược ấy tài, Kinh luân là chí «.

Một số bài thơ có sử dụng