Có 1 kết quả:

thao lược

1/1

thao lược

phồn thể

Từ điển phổ thông

có tài tháo vát