Có 1 kết quả:

âm vấn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tin tức. Cũng như Âm tín 音信, Âm tức 音息.

Một số bài thơ có sử dụng