Có 1 kết quả:

âm học

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khoa học nghiên cứu về những hiện tượng âm thanh, như: âm ba, phản xạ, cộng chấn, v.v. § Cũng gọi là: “thanh học” 聲學, “âm hưởng học” 音響學.