Có 1 kết quả:

âm luật

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lệ luật trong âm nhạc, âm điệu và luật lữ.
2. Phiếm chỉ âm nhạc, nhạc khúc.
3. Quy luật về thanh vận trong văn tự.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Các phép tắc luật về âm nhạc. Cũng như ngày nay ta nói là nhạc lí.

Một số bài thơ có sử dụng