Có 1 kết quả:

âm tiêu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dấu hiệu ghi âm thanh, tức nốt nhạc. Cũng như Âm phù 音符.