Có 1 kết quả:

vận học

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Môn nghiên cứu về vần và cách đọc của tiếng.