Có 1 kết quả:

vận văn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại văn có vần điệu. Chỉ chung các loại thơ. Chẳng hạn các bài thơ của Tản Đà được đóng lại thành tập, đặt tên là Tản Đà vận văn.