Có 1 kết quả:

hưởng ứng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đáp lại, trả lời — Chỉ sự phụ hoạ, ủng hộ.

Một số bài thơ có sử dụng