Có 1 kết quả:

thuận lợi

1/1

thuận lợi

phồn thể

Từ điển phổ thông

thuận lợi, thuận tiện

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Êm xuôi dễ dàng.