Có 1 kết quả:

thuận khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buột miệng mà nói.