Có 1 kết quả:

tu du

1/1

tu du

phồn thể

Từ điển phổ thông

chốc lát, giây lát

Từ điển trích dẫn

1. Chốc lát, giây lát, khoảnh khắc. ◇Tô Thức 蘇軾: “Ai ngô sanh chi tu du, tiện trường giang chi vô cùng” 哀吾生之須臾, 羨長江之無窮 (Tiền Xích Bích phú 前赤壁賦) Thương cho sự sống của ta không được bao lâu mà khen cho con sông này dài vô cùng.
2. Sống lâu dài. § Cũng nói: “diên niên” 延年, “diên trường thọ mệnh” 延長壽命. ◇Sử Kí 史記: “Túc hạ sở dĩ đắc tu du chí kim giả, dĩ Hạng Vương thượng tồn dã” 足下所以得須臾至今者, 以項王尚存也 (Hoài Âm Hầu liệt truyện 淮陰侯列傳) Túc hạ sở dĩ còn được sống đến nay là vì Hạng Vương hãy còn đó.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khoảng thời gian rất ngắn. Khoảnh khắc.

Một số bài thơ có sử dụng