Có 1 kết quả:

tụng tây hồ phú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một bài phú bằng chữ Nôm của Nguyễn Huy Lượng, danh sĩ thời Tây sơn, nội dung ca tụng công đức nhà Tây sơn.