Có 1 kết quả:

dự bị

1/1

dự bị

phồn thể

Từ điển phổ thông

dự bị, phòng bị sẵn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sắp sẵn trước cho đầy đủ.

Một số bài thơ có sử dụng